© ZT Hotels 2023

AVÍS LEGAL

1-Propietat intel·lectual de la web

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d'aquesta pàgina web, el disseny gràfic i els codis font, són titularitat exclusiva d'Atlantic Ambassador S.L., i ens correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos.

Per tant, queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa d'Atlantic Ambassador S.L. Tanmateix, tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en aquest lloc web estan protegits per llei.

2-Contingut de la web i enllaços

A Atlantic Ambassador S.L. no ens responsabilitzem del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra web www.zthotels.com, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix o els utilitza.

Tampoc assumim cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a què es pugui accedir per enllaços o cercadors des de la web www.zthotels.com. Atlantic Ambassador S.L. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la seva website www.zthotels.com, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir-ne cap responsabilitat.

3-Indicacions sobre aspectes tècnics

A Atlantic Ambassador S.L. no assumim cap responsabilitat que derivada de problemes tècnics o defectes als equips informàtics, no imputables a la nostra Societat, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d'Internet, així com de danys que poguessin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control d'Atlantic Ambassador SL.

També quedem exonerats de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l'usuari a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de fonts alienes a nosaltres.

4-Tractament de dades de l'usuari

Protecció de Dades

Fins a l'entrada en vigor del Reglament General de Protecció de Dades el maig de 2016, la normativa vigent a l'Estat Espanyol en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal ha estat la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu Reglament de Mesures de Seguretat aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. Aquesta normativa va ser el fruit de l'adaptació a la Directiva 95/46 de la Unió Europea. La LOPD obligava a tot aquell que tractés dades de caràcter personal a disposar d'un Document de Seguretat que regulés, com a mínim, els aspectes següents:

- Àmbit d’aplicació del document amb especificació detallada dels recursos protegits.
- Mesures, normes, procediments, regles i estàndards encaminats a garantir el nivell de seguretat exigit en aquest Reglament.
- Funcions i obligacions del personal.
- Estructura dels fitxers amb dades de caràcter personal i descripció dels sistemes d’informació que els tracten.
- Procediment de notificació, gestió i resposta davant de les incidències.
- Procediment de realització de còpies de suport i recuperació de les dades als fitxers o tractaments automatitzats.
- Les mesures que calgui adoptar per al transport de suports i documents, així com per a la destrucció d’aquests, o si escau, la seva reutilització.
- Identificació del responsable o responsables de seguretat. (nivell mitjà-alt)
- Controls periòdics que s'hagin de realitzar per verificar el compliment del que determina el mateix document. (nivell mitjà-alt)

Actual legislació

El nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) va entrar en vigor el maig del 2016 i és aplicable a partir del maig del 2018. El RGPD és una norma directament aplicable, que no requereix normes internes de transposició ni tampoc, en la majoria dels casos, de normes de desenvolupament o aplicació. Per això, la norma de referència és el RGPD i no les normes nacionals esmentades anteriorment que queden derogades. No obstant això, la llei que substituirà en un futur l'actual Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) sí que podrà incloure algunes precisions o desenvolupaments en matèries en què el RGPD ho permet.

El RGPD conté molts conceptes, principis i mecanismes similars als establerts per la Directiva 95/46 i per les normes nacionals que l'aplicaven, i és per això que la referència contínua a aspectes de la regulació anterior que demostrarem en aquest manual. Tanmateix, el RGPD modifica alguns aspectes del règim anterior i conté noves obligacions que han de ser analitzades i aplicades per cada responsable del tractament tenint en compte les proòpies circumstàncies.

Dos elements de caràcter general constitueixen la major innovació del RGPD per als responsables i es projecten sobre totes les seves obligacions:

- El principi de responsabilitat proactiva: El RGPD descriu aquest principi com la necessitat que el responsable del tractament apliqui mesures tècniques i organitzatives apropiades per tal de garantir i poder demostrar que el tractament és conforme al Reglament. A efectes pràctics, aquest principi requereix que les organitzacions analitzin quines dades tracten, amb quina finalitat ho fan, i quin tipus d'operacions de tractament duen a terme. A partir d'aquest coneixement han de determinar de manera explícita com aplicaran les mesures que el RGPD preveu, assegurant-se que aquestes mesures són les adequades per complir-lo i que ho poden demostrar davant dels interessats i davant les autoritats de supervisió. En síntesi, aquest principi exigeix una actitud conscient, diligent i proactiva per part de les organitzacions davant de tots els tractaments de dades personals que duguin a terme.
- L'enfocament de risc: L'RGPD assenyala que les mesures dirigides a garantir-ne el compliment han de tenir en compte la naturalesa, l'àmbit, el context i les finalitats del tractament, així com el risc dels drets i les llibertats de les persones. D'acord amb aquest enfocament, algunes de les mesures que el RGPD estableix s'aplicaran només quan hi hagi un alt risc per als drets i les llibertats, mentre que altres s'hauran de modular en funció del nivell i el tipus de risc que els tractaments presentin. L'aplicació de les mesures previstes pel RGPD s'ha d'adaptar, doncs, a les característiques de les organitzacions. El que pot ser adequat per a una organització que maneja dades de milions d'interessats en tractaments complexos que involucren informació personal sensible o volums importants de dades sobre cada afectat no és necessari per a una petita empresa que duu a terme un volum limitat de tractaments de dades no sensibles.

D'altra banda i com a legislació més recent, Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, té com a objecte, segons estableix al seu Article 1, la referida llei orgànica té per objecte: “Adaptar l'ordenament jurídic espanyol al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i completar-ne les disposicions.”

L'àmbit d'aplicació de la Llei 3/2018 és, segons el que disposa l'article 2, “s'aplica a qualsevol tractament totalment o parcialment automatitzat de dades personals, així com al tractament no automatitzat de dades personals contingudes o destinades a ser incloses a un fitxer.”

Atlantic Ambassador SL, informa als seus clients que les dades personals facilitades seran cedides a ZT Hotels & Resorts SL, a Finanvac SA, a Marbel 2015 SL, a Hotels i Complexos ZT SL, Residencial Ciutat Diagonal SL i Hotelera Glories Parc SL, per a la tramitació de les comandes i enviar ofertes comercials en el futur sobre productes i serveis que puguin ser d’interès als nostres clients.

Els clients de Atlantic Ambassador S.L. podran en tot moment exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, oblit i portabilitat, comunicant-ho per escrit a la nostra adreça electrònica marketing@zthotels.com.

5-Seguretat als accessos

L'accés a les pàgines a través de les quals el client d'Atlantic Ambassador S.L. consulta dades personals, sol·licita informació complementària o contracta algun dels productes que oferim es realitza a través de línia segura.

6-Legislació i jurisdicció aplicables

Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que es derivin de la prestació dels serveis continguts a la nostra web, estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola. Els usuaris de la nostra web són conscients de tot allò exposat i ho accepten voluntàriament. Si vol fer algun comentari o suggeriment, pot fer servir el nostre formulari de contacte.

© Hotel & Spa Villa Oímpipic@ Suites 2023 Avís Legal Cookies ZT HOTELS,
C/ Pallars 121-125, 08018, Barcelona, Barcelona.

Dissenyat per Gestión Integral de marketing Hotelero.

TOP